Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Vymedzenie pojmov

 1. Predávajúci / dodávateľ/ tovaru e-shopu www.slniecka.sk je podnikaťeľský subjekt IGI CENTRUM-Igor Katreniak, so sídlom Vyšný Skálnik 73, 980 52  Hrachovo.

 2. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar..

 3. Tovarom sú všetky produkty zverejnené na stránke nášho e-shopu.

 4. Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je ďalej zrealizovaný predaj tovaru.

 5. Kupujúci má nárok na odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 a nasl. zákona číslo 102/2014 Z.z. v lehote 14 kalendárnych dní.

Cena

 1. Všetky uvedené ceny na e-shope pri tovare sú konečné.

 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká na základe odsúhlasenia obchodných podmienok a odoslania potvrdenia objednávky. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar.

 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a  objednávka sa tak stáva záväznou.

 3. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky vygenerovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom.

 4. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru podľa podmienok, ktoré si stanovil na záväznej objednávke.

Platobné podmienky

 1. Za tovar v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
   

  1. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru GLS)                                                    

  2. na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre (na účet)
    

 2. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu:

  1. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu

  2. zľavu za opakovaný nákup

  3. zľavu na základe jednorazového zľavového kupón

  4. poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je viazaný odoslaním tovaru v stanovenom termíne ak nedôjde k zmene termínu zo strany predávajúceho, ktorý je povinný kupujúceho o tejto zmene informovať.

 2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

 4. Faktúra je kupujúcemu zasielaná prostredníctvom emailu alebo papierovou formou v balíku.

 5. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom

  1. Slovenskej pošty

  2. Kuriérskej spoločnosti GLS

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 1. Pri platbe na dobierku a prostredníctvom faktúry si za prepravu účtujeme podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty a prepravnej spoločnosti.

  1. Slovenská pôšta (balík do 10 kg) 4,90 € + dobieka 1,00 €

  2. Slovenská pošta (balík nad 10 kg) 6,90 € + dobierka 1,00 €

  3. Kuriér (balík do 20kg) 4,90 € + dobierka 1,00 €

  4. Kuriér (balík nad 20 kg) 5,90 € + dobierka 1,00 €

  5. Kuriér - platba bankovým prevodom 4,90 €

  6. pri objednávke nad 200 € DOPRAVA ZADARMO

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho prechádza až momentom vyplatenia plnej ceny za dodávku.

 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, má predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.

Storno objednávok

 1. Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku

 2. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné – a však za poplatok vo výške dopravných nákladov uvedených v objednávke.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár:

 3. Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.

 4. Tovar zaslaný na dobierku v prípade reklamácie nebude prevzatý.

 5. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

 6. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

 7. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.

 8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

 2. Kupujúci je povinný:

  1. prevziať objednaný tovar,

  2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

 3. Predávajúci je povinný:

 1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

 4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

 5. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

 6. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

 7. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.

Zmluvná pokuta

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 8 € (osem eur) v prípade, že vytvoril objednávku, ktorú nestornoval a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu, nakoľko porušil ustanovenia v čl. X. bod 2, písm. a.

 2. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako i sankciu za nenaplnenie kúpnej zmluvy.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť od 30. júna 2014

Vo Vyšnom Skálniku, dňa 30. júna  2014

Igor Katreniak

Nie sme platcom DPH © 2014 SLNIECKA.SK